پروژه سپیدار ارومیه

کارفرما شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان
متراژ 5000 متر مربع
آدرسارومیه - بلوار دانشکده روبروی بیمارستان آذربایجان- کوچه مسجد قبا-شرکت سرمایه گذاری مسکن - پروژه سپیدار
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراژ تقریبی 5000 متر مربع شامل سنگ خشک به متراژ 2000 متر مربع و فلاشینگ به متراژ3000 متر