مرکز بین المللی قلب محمد رسوالله یزد

کارفرما بخش خصوصی
وضیعیت پروژه پایان یافته
آدرسیزد - رویروی پارک کوهستان
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی مرکز قلب به متراژ تقریبی 8500 متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی 4500 متر مربع ، Curtain Wall به متراژ تقریبی 2000 مترمربع ، کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی 2000 متر مربع