بیمارستان 160 تختخوابی تنکابن

کارفرما شرکت آذر یورد تبریز
وضیعیت پروژه پایان یافته
آدرسمازندران – شهرستان تنکابن
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراژ تقریبی 6500متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی 4500 مترمربع ، ورق کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی 2000متر مربع