پروژه آریا پالاس آبادان

کارفرما بخش خصوصی
وضیعیت پروژه پایان یافته
آدرسآبادان – میدان انقلاب
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراژ تقریبی 2500متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی 1500 مترمربع ، ورق کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی 300متر مربع و نمای شیشه ای کرتین وال به متراژ تقریبی 700 متر مربع