اتاق بازرگانی یاسوج

کارفرما اتاق بازرگانی یاسوج
وضعیت پروژهپایان یافته
آدرسیاسوج
مشخصاتاجرای نمای سرامیکی به متراژ تقریبی 2000متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (غیر نمایان) از نوع شیاری