ساختمان مسکونی ترنج تهران

کارفرما بخش خصوصی
آدرستهران - خ شریعتی - خ خواجه عبدالله
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراز تقریبی 3000 متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی 2000 مترمربع ، کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی 1000متر مربع