پروژه ماهان منطقه آزاد بندر انزلی

کارفرما منطقه آزاد و بخش خصوصی
وضیعیت پروژه در حال اجرا
آدرسمنطقه آزاد انزلی
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراژ تقریبی ۶۰۰۰متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی ۳۳۰۰ مترمربع ، ورق کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی ۷۰۰متر مربع و نمای شیشه ای کرتین وال به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع