مجتمع تجاری، تفریحی گلباران دزفول

کارفرما بخش خصوصی(شرکت نیوساد گستر ایرانیان)
متراژ۳۰۰۰ متر مربع
آدرسشهرستان دزفول
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراز تقریبی 3500 متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک از نوع کلیپس نمایان به متراژ تقریبی 2000 مترمربع ، کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی 500 متر مربع و کرتین وال به متراژ تقریبی 1000 متر مربع