ساختمان رومای کیش (بلوک C)

کارفرما شرکت خانه
وضیعیت پروژه در حال اجرا
آدرسکیش - اول جاده جهان - جنب هتل شباویز
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراز تقریبی ۰۰۰/۱۰متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی ۶۰۰۰ مترمربع ، کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی ۴۰۰۰متر مربع