بیمارستان 77 تختخوابی اشنویه

کارفرما شرکت آذر یورد تبریز
وضیعیت پروژه در حال اجرا
آدرسارومیه – شهرستان اشنویه
مشخصاتاجرای نمای سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی ۴۰۰۰ مترمربع