پروژه برج‌های آترین مشهد

کارفرما تعاونی مسکن کارمندان سازمان دارایی خراسان رضوی
مدیر پروژه مهندس افخمی
وضیعیت پروژه در حال اجرا
آدرسمشهد – بلوار نماز – نماز ۳۰
مشخصاتاجرای نمای سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی ۱۰۰۰۰ مترمربع