پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان سرخه سمنان

کارفرما شرکت همسان اقلیم
مجری شرکت خانه سازی ایران
متراژ ۲۵۰۰ متر مربع
آدرساستان سمنان ـشهرستان سرخه
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراز تقریبی ۲۵۰۰متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ مترمربع ، کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی ۵۰۰متر مربع