ساختمان مسکن و شهرسازی قزوین

کارفرما بخش خصوصی
متراژ ۷۰۰ متر مربع
آدرسقزوین - چهارراه محمد رسول الله - ساختمان مسکن و شهرسازی
مشخصاتنصب سرامیک به روش نمایان