پروژه همافران نوشهر

کارفرما شهرداری نوشهر
متراژ ۶۰۰ متر مربع
آدرسنوشهر ـمیدان همافران
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراز تقریبی ۶۰۰متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی ۲۵۰ مترمربع ، کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی ۱۰۰متر مربع و کرتین وال به متراژ تقریبی ۲۵۰ متر مربع به روش فیکس