ساختمان ستادی دانشکده علوم پزشکی همدان

کارفرما شرکت آویده پارس
متراژ 7500 متر مربع
آدرسهمدان – بلوار شهید فهمیده - ساختمان در حال ساخت ستاد دانشگاه علوم پزشکی
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراز تقریبی 7500متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی 3500 مترمربع ، آجر به روش خشک به ابعاد 80*20 به صورت افقی و به روش غیر نمایان به متراژتقریبی 4000 متر مربع