مجتمع تجاری مسکونی فردوس قم

مجتمع تجاری مسکونی فردوس قم

به متراژ تقریبی ۲۱۰۰۰ متر مربع